چاه نامه - سید تقی سیدی

این غزل ها همگی گوشه ای از درد من است / آنقدر شعر برای نسرودن دارم ...

مطلبی در خرداد ۱۳۹۳ ثبت نشده است