مردانه تنها باشی و ناکام باشی 

بهتر از اینکه عاشقی بد نام باشی


روباه مفلوکی اگر باشی می ارزد 

تا اینکه یک شیر جوان و خام باشی 


لبخند هایت لحظه ی آرامشم بود 

حتی به فکرش هم نبودم دام باشی


مانند یک سیگار بهمن توی دستت 

میسوختم شاید کمی آرام باشی 


آهوی بی مهر و محبت زود رفتی 

حسرت به دل ماندم که یک شب رام باشی


دوران خون آشام ها دیگر گذشته

باید که چیزی مثل روح آشام باشی


صد بار در سلول میمیری اگر که

در انتظار لحظه ی اعدام باشی