حقیری از اهالی بدور از ادبیات و شعر ، اهل گیلانم من ، سن و سال زیادی ندارم ، جوانم ، مدرک تحصیلی دارم (البته موقتش را ) . 

از همین جا از تمامی هنرماندان شعرا و اهالی علم و ادب بخاطر ، این بی ادبی ها به محضرشان عذر میخواهم ...


شعر را دوست دارم . همین ...


حقیر  سید تقی